Polityka prywatności i plików cookie

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Troska o ich bezpieczeństwo, to dla nas nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim kwestia zaufania, które chcemy wzajemnie budować.

Dlatego stworzyliśmy ten dokument. Znajdziesz w nim informacje o tym, do czego używamy Twoich danych, dlaczego mamy do tego prawo i jak długo je przechowujemy. Dodatkowo, dowiesz się tutaj, jakie prawa przysługują Ci dzięki RODO.

Informacje te podzieliliśmy na dwie części:

 1. w pierwszej części piszemy o Twoich danych – kiedy i jak je przetwarzamy,
 2. w drugiej części wyjaśniamy, jak działają ciasteczka (pliki cookie) oraz inne narzędzia, które obserwują Twoją aktywność w sieci.
Kandydaci
Kto jest administratorem Twoich danych?Baltona Shipchandlers Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście
Jak skontaktować się z administratorem danych?korespondencyjnie: ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście, e-mailowo: rodo@baltona.pl
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?rodo@baltona.pl
W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy przetwarzamy Twoje dane osobowe?
CelPodjęcie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
CelRealizacja procesu rekrutacyjnego w zakresie wynikającym wprost z przepisów prawa, w szczególności art. 22(1) § 1 Kodeksu Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
CelRealizacja procesu rekrutacyjnego w razie dobrowolnego udostępnienia przez Ciebie innych danych niż wymagane przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). UWAGA: udostępnienie przez kandydata informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie, równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji.
CelRealizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
CelUwzględnienie Twojej kandydatury przy przyszłych rekrutacjach, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie przez okres 3 miesięcy, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, gdybyśmy jednak w tym dodatkowym okresie zdecydowali się Ciebie zatrudnić.
Jeżeli w toku rekrutacji lub ciągu 3 miesięcy po jej zakończeniu pozyskaliśmy informację o potrzebie obrony przed roszczeniami wynikającymi z przeprowadzonej rekrutacji, wówczas dane będą przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń.
Jeżeli zostaniesz zatrudniony, Twoje dane będziemy dalej przetwarzać zgodnie z okresami właściwymi dla pracownika/współpracownika.
Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania zgłosisz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.
Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania wycofasz zgodę, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu wycofania zgody.
Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?Standardowo przetwarzamy te dane, które nam samemu przekażesz, czyli dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych. Są to w szczególności Twoje dane kontaktowe, dane na temat Twoich kwalifikacji czy doświadczenia.
W toku rekrutacji możemy też zebrać dodatkowe dane, np. dane przekazane ustnie w czasie rozmowy rekrutacyjnej.
Skąd mamy Twoje dane?Standardowo pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie.
Czy musisz podać nam swoje dane?Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym kandydata, w szczególności danych, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy (imię/ imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).
Podanie niektórych danych może być też warunkiem zawarcia umowy o pracę/współpracę.
Co, jeśli nie podasz swoich danych?Jeśli nie podasz danych, których podanie jest obowiązkiem ustawowym lub umownym, nie będziemy mogli przeprowadzić procesu rekrutacji, a w konsekwencji Cię zatrudnić.
Kim są odbiorcy Twoich danych – podmioty przetwarzające oraz odrębni administratorzy?Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy: – podmiotom, które dostarczają nam narzędzia do prowadzenia rekrutacji, – podmiotom, które dostarczają nam narzędzia IT do przechowywania Twoich danych, – placówkom medycznym prowadzącym badania medycyny pracy, w razie podjęcia decyzji o zatrudnieniu kandydata, – firmom świadczącym usługi kadrowe.
Czy przekażemy Twoje dane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie, nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy na podstawie Twoich danych będziemy podejmowali zautomatyzowane decyzje?Nie, na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, tzn. decyzji bez udziału człowieka.
Jakie masz prawa?Masz prawo dostępu do swoich danych – w granicach art. 15 RODO.
Masz prawo sprostować swoje dane – w granicach art. 16 RODO.
Masz prawo usunąć swoje dane – w granicach art. 17 RODO.
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych – w granicach art. 18 RODO.
Masz prawo przenieść swoje dane – w granicach art. 20 RODO.
Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
Jak złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych?Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.
Data ostatniej aktualizacji22.12.2023 r.
Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
Kto jest administratorem Twoich danych?Baltona Shipchandlers Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście
Jak skontaktować się z administratorem danych?korespondencyjnie: ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście, e-mailowo: rodo@baltona.pl
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?rodo@baltona.pl
W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy przetwarzamy Twoje dane osobowe?
CelRealizacja umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
CelProwadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
CelRealizacja uprawnień w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
CelRealizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii – także art. 9 ust. 2 lit. f RODO)
CelRealizacja obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa pracy, przez co rozumiemy także wykonywanie obowiązków względem ZUS, US czy NFZ, obowiązków z zakresu BHP, obowiązków z zakresu PPK, rozliczanie wszelkich należności, archiwizowanie akt osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
CelCele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
CelZapewnienie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi lub osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej narzędzi pracy, w tym samochodów służbowych – GPS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
CelZapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie organizacji oraz ochrony mienia, w tym poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
CelRealizacja umów z klientami, kontrahentami i dostawcami Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
CelProwadzenie marketingu produktów i usług Administratora względem potencjalnych klientów, z wykorzystaniem danych osobowych pracowników/osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Dane będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał/został rozwiązany stosunek pracy, gdy został on nawiązany nie wcześniej niż dnia 01.01.2019 r.
Dane będą przechowywane przez okres 50 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał/został rozwiązany stosunek pracy, gdy został on nawiązany wcześniej niż dnia 01.01.2019 r.
W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.
Nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do trzech miesięcy, zaś jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia.
Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania zgłosisz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.
Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania wycofasz zgodę, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu wycofania zgody.
Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?W momencie zatrudnienia przetwarzamy te dane, które nam sam przekażesz. Są to dane niezbędne do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę – również dane związane z realizacją wielu obowiązków pracodawcy, jak dane na temat członków Twojej rodziny, dane na temat Twojej niepełnosprawności czy dane dotyczące Twojej zdolności do pracy. W toku trwania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej pozyskujemy szereg nowych danych o Tobie. Są to np. dane o odbytych przez Ciebie szkoleniach, dane na temat korzystania przez Ciebie z benefitów pracowniczych, dane odnośnie Twojej geolokalizacji (w kontekście aut służbowych) i szereg innych danych, których katalog może różnić się w poszczególnych etapach trwania umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Skąd mamy Twoje dane?Standardowo pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie.
W wyjątkowych sytuacjach pozyskujemy te dane z innych niż Ty źródeł. Przykładem takiej sytuacji jest wpływ zajęcia komorniczego, które pracodawca zobowiązany jest zrealizować.
Czy musisz podać nam swoje dane?Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, w szczególności danych, o których mowa w art. 22(1) Kodeksu pracy.
Podanie niektórych danych może być też warunkiem zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Co, jeśli nie podasz swoich danych?Jeśli nie podasz danych, których podanie jest obowiązkiem ustawowym lub umownym, nie będziemy mogli Cię zatrudnić lub zrealizować Twoich uprawnień / naszych obowiązków wynikających z przepisów szczególnych.
Kim są odbiorcy Twoich danych – podmioty przetwarzające oraz odrębni administratorzy?Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy: – organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, – naszym klientom, – naszym dostawcom, w tym dostawcom usług, o których mowa niżej, – podmiotom, które dostarczają nam narzędzia IT do przechowywania Twoich danych lub podmiotom, które mają dostęp do Twoich danych w ramach prowadzonych prac serwisowych w systemach IT, – podmiotom audytującym naszą działalność, – podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe lub prawne, – firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki, – firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, – placówkom medycznym, – bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym, w tym PPK, – firmom świadczącym usługi ochroniarskie, – firmom przeprowadzającym szkolenia, – agentom i pośrednikom, – portom morskim, w zakresie realizacji umów z klientami i kontrahentami, – naszym wspólnikom.
Czy przekażemy Twoje dane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy?Nie, nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy na podstawie Twoich danych będziemy podejmowali zautomatyzowane decyzje?Nie, na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, tzn. decyzji bez udziału człowieka.
Jakie masz prawa?Masz prawo dostępu do swoich danych – w granicach art. 15 RODO.
Masz prawo sprostować swoje dane – w granicach art. 16 RODO.
Masz prawo usunąć swoje dane – w granicach art. 17 RODO.
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych – w granicach art. 18 RODO.
Masz prawo przenieść swoje dane – w granicach art. 20 RODO.
Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
Jak złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych?Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.
Data ostatniej aktualizacji22.12.2023 r.
Kontrahenci (w tym dostawcy) i ich przedstawiciele
Kto jest administratorem Twoich danych?Baltona Shipchandlers Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście
Jak skontaktować się z administratorem danych?korespondencyjnie: ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście, e-mailowo: rodo@baltona.pl
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?rodo@baltona.pl
W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy przetwarzamy Twoje dane osobowe?
CelRealizacja umowy z kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie kontrahenta, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www lub wiadomość e-mail (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą fizyczną działającą w imieniu lub na rzecz kontrahenta).
CelRealizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
CelRealizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z kontrahentem.
Określone dane będą też przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.
Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania zgłosisz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.
Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?Naszym kontrahentem (stroną umowy) są co do zasady instytucje (np. spółki prawa handlowego). Aczkolwiek przetwarzamy dane osobowe nie instytucji, a osób, które działają w jej imieniu, np. prezesa, pełnomocnika czy osób kontaktowych w sprawie realizacji umowy.
Przed zawarciem umowy z kontrahentem pozyskujemy dane niezbędne do rozpoczęcia negocjacji warunków współpracy. Zwykle są to podstawowe dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
W toku trwania umowy z kontrahentem pozyskujemy lub przetwarzamy dalsze dane, jak np. dane na temat wystawionych przez kontrahenta faktur czy ogólnie – historii współpracy.
Skąd mamy Twoje dane?Twoje dane osobowe mogą zostać pozyskane z innego źródła, np. od naszego kontrahenta – spółki, jeżeli jesteś jej pracownikiem lub reprezentantem. Czasem dane osobowe pozyskujemy z tzw. wywiadowni gospodarczych, jeżeli chcemy zweryfikować kontrahenta przed nawiązaniem z nim współpracy.
Czy musisz podać nam swoje dane?Podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i późniejszego wykonania umowy. Pamiętaj, że do zawarcia umowy może dochodzić w różny sposób, np. poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym.
Co, jeśli nie podasz swoich danych?Jeśli nie podasz danych, których podanie jest warunkiem zawarcia umowy, umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
Kim są odbiorcy Twoich danych – podmioty przetwarzające oraz odrębni administratorzy?Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy: – organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, – naszym dostawcom, w tym dostawcom usług, o których mowa niżej, – podmiotom, które dostarczają nam narzędzia IT do przechowywania Twoich danych lub podmiotom, które mają dostęp do Twoich danych w ramach prowadzonych prac serwisowych w systemach IT, – podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom, – podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne, – firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki, – firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, – bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym, – agentom i pośrednikom, – portom morskim, w zakresie realizacji umów z klientami i kontrahentami.
Czy przekażemy Twoje dane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy?Nie, nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy na podstawie Twoich danych będziemy podejmowali zautomatyzowane decyzje?Nie, na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, tzn. decyzji bez udziału człowieka.
Jakie masz prawa?Masz prawo dostępu do swoich danych – w granicach art. 15 RODO.
Masz prawo sprostować swoje dane – w granicach art. 16 RODO.
Masz prawo usunąć swoje dane – w granicach art. 17 RODO.
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych – w granicach art. 18 RODO.
Masz prawo przenieść swoje dane – w granicach art. 20 RODO.
Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
Jak złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych?Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.
Data ostatniej aktualizacji22.12.2023 r.
Klienci i ich przedstawiciele
Kto jest administratorem Twoich danych?Baltona Shipchandlers Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście
Jak skontaktować się z administratorem danych?korespondencyjnie: ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście, e-mailowo: rodo@baltona.pl
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?rodo@baltona.pl
W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy przetwarzamy Twoje dane osobowe?
CelRealizacja umowy z klientem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie klienta, wyrażone w dowolny sposób, np. poprzez kontakt e-mail (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś klientem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą fizyczną działającą w imieniu lub na rzecz klienta).
CelRealizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
CelRealizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z klientem.
Określone dane będą też przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.
Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania zgłosisz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.
Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?Naszymi klientami (stroną umowy) są co do zasady instytucje (np. spółki prawa handlowego). Aczkolwiek przetwarzamy dane osobowe nie instytucji, a osób, które działają w jej imieniu, np. prezesa, pełnomocnika czy osób kontaktowych w sprawie realizacji umowy.
Przed zawarciem umowy z klientem pozyskujemy dane niezbędne do przedstawienia oferty. Zwykle są to podstawowe dane kontaktowe, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
W toku trwania umowy z klientem pozyskujemy lub przetwarzamy dalsze dane, jak np. dane na temat zawartych transakcji czy ogólnie – historii współpracy.
Skąd mamy Twoje dane?Twoje dane osobowe mogą zostać pozyskane z innego źródła, np. od naszego klienta – spółki (jeżeli jesteś jej pracownikiem lub reprezentantem). Czasem dane osobowe pozyskujemy z tzw. wywiadowni gospodarczych, jeżeli chcemy zweryfikować klienta przed nawiązaniem z nim współpracy.
Czy musisz podać nam swoje dane?Podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i późniejszego wykonania umowy.
Co, jeśli nie podasz swoich danych?Jeśli nie podasz danych, których podanie jest warunkiem zawarcia umowy, umowa nie będzie mogła zostać zawarta.
Kim są odbiorcy Twoich danych – podmioty przetwarzające oraz odrębni administratorzy?Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy: – organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, – naszym dostawcom, w tym dostawcom usług, o których mowa niżej, – podmiotom, które dostarczają nam narzędzia IT do przechowywania Twoich danych lub podmiotom, które mają dostęp do Twoich danych w ramach prowadzonych prac serwisowych w systemach IT, – podmiotom audytującym naszą działalność, – podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne, – firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki, – firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, – bankom oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym, – agentom i pośrednikom, – portom morskim, w zakresie realizacji umów z klientami i kontrahentami.
Czy przekażemy Twoje dane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy?Nie, nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy na podstawie Twoich danych będziemy podejmowali zautomatyzowane decyzje?Nie, na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, tzn. decyzji bez udziału człowieka.
Jakie masz prawa?Masz prawo dostępu do swoich danych – w granicach art. 15 RODO.
Masz prawo sprostować swoje dane – w granicach art. 16 RODO.
Masz prawo usunąć swoje dane – w granicach art. 17 RODO.
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych – w granicach art. 18 RODO.
Masz prawo przenieść swoje dane – w granicach art. 20 RODO.
Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
Jak złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych?Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.
Data ostatniej aktualizacji22.12.2023 r.
Marketing
Kto jest administratorem Twoich danych?Baltona Shipchandlers Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście
Jak skontaktować się z administratorem danych?korespondencyjnie: ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście, e-mailowo: rodo@baltona.pl
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?rodo@baltona.pl
W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy przetwarzamy Twoje dane osobowe?
CelMarketing produktów i usług Administratora, w tym za pośrednictwem strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
CelCele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
CelRealizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
CelRealizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec działań marketingowych.
Określone dane będą też przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego.
Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania zgłosisz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.
Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania wycofasz zgodę, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu wycofania zgody.
Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?Imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, numer telefonu, pliki cookie.
Skąd mamy Twoje dane?Standardowo pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie.
Czy musisz podać nam swoje dane?Podanie danych nie jest ani wymogiem umownym, ani ustawowym.
Co, jeśli nie podasz swoich danych?Brak skutku z uwagi na powyższe.
Kim są odbiorcy Twoich danych – podmioty przetwarzające oraz odrębni administratorzy?Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy: – organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, – naszym dostawcom, w tym dostawcom usług, o których mowa niżej, – podmiotom, które dostarczają nam narzędzia IT do przechowywania Twoich danych lub podmiotom, które mają dostęp do Twoich danych w ramach prowadzonych prac serwisowych w systemach IT, – firmom prowadzącym działania marketingowe i usługi w tym zakresie, np. drukarniom, – podmiotom świadczącym usługi księgowe lub prawne, – firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki, – firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.
Czy przekażemy Twoje dane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy?Nie, nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy na podstawie Twoich danych będziemy podejmowali zautomatyzowane decyzje?Nie, na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, tzn. decyzji bez udziału człowieka.
Jakie masz prawa?Masz prawo dostępu do swoich danych – w granicach art. 15 RODO.
Masz prawo sprostować swoje dane – w granicach art. 16 RODO.
Masz prawo usunąć swoje dane – w granicach art. 17 RODO.
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych – w granicach art. 18 RODO.
Masz prawo przenieść swoje dane – w granicach art. 20 RODO.
Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
Jak złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych?Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.
Data ostatniej aktualizacji22.12.2023 r.
Monitoring wizyjny (osoby na nagraniach)
Kto jest administratorem Twoich danych?Baltona Shipchandlers Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście
Jak skontaktować się z administratorem danych?korespondencyjnie: ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście, e-mailowo: rodo@baltona.pl
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?rodo@baltona.pl
W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy przetwarzamy Twoje dane osobowe?
CelZapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Administratora poprzez rejestrowanie wizerunków osób na nim przebywających (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
CelW przypadku pracowników i współpracowników Administratora celem monitorowania jest również zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
CelRealizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Podstawowy okres przechowywania danych z monitoringu to 3 miesiące od zarejestrowania nagrania. Jednak z uwagi na tzw. nadpisywanie się danych, spowodowane ograniczoną przestrzenią do przechowywania danych, dane te mogą zostać usunięte wcześniej.
Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania zgłosisz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.
Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?Twój wizerunek.
Skąd mamy Twoje dane?Ty jesteś źródłem danych, nie pozyskujemy Twojego wizerunku od innych podmiotów.
Czy musisz podać nam swoje dane?Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym.
Co, jeśli nie podasz swoich danych?Brak skutków z uwagi na powyższe. Jednocześnie nie ma technicznej możliwości wejścia na teren Administratora, nie będąc jednocześnie nagranym za pomocą kamer monitoringu.
Kim są odbiorcy Twoich danych – podmioty przetwarzające oraz odrębni administratorzy?Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy: – organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, – podmiotom, które dostarczają nam narzędzia IT do przetwarzania Twoich danych, – firmom ochroniarskim.
Czy przekażemy Twoje dane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy?Nie, nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy na podstawie Twoich danych będziemy podejmowali zautomatyzowane decyzje?Nie, na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, tzn. decyzji bez udziału człowieka.
Jakie masz prawa?Masz prawo dostępu do swoich danych – w granicach art. 15 RODO.
Masz prawo sprostować swoje dane – w granicach art. 16 RODO.
Masz prawo usunąć swoje dane – w granicach art. 17 RODO.
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych – w granicach art. 18 RODO.
Masz prawo przenieść swoje dane – w granicach art. 20 RODO.
Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
Jak złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych?Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.
Data ostatniej aktualizacji22.12.2023 r.
Członkowie organów Administratora ( Zarząd, Rada Nadzorcza)
Kto jest administratorem Twoich danych?Baltona Shipchandlers Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście
Jak skontaktować się z administratorem danych?korespondencyjnie: ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście, e-mailowo: rodo@baltona.pl
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?rodo@baltona.pl
W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy przetwarzamy Twoje dane osobowe?
CelRealizacja obowiązków prawnych Administratora wiążących się z powołaniem i dalszym działaniem członków Zarządu i Rady Nadzorczej, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z realizacją postanowień Umowy spółki w części dotyczącej funkcjonowania organów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
CelRealizacja umowy lub innego stosunku prawnego na podstawie którego członek Zarządu lub Rady Nadzorczej pełni funkcje (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
CelRealizacja Twoich uprawnień i obowiązków Administratora wynikających w szczególności z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, zdrowotnym, PPK, podatkach, rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
CelRealizacja nałożonych na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności: ustawy kodeks spółek handlowych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, związanych z księgowaniem i sprawozdawczością, rachunkowością oraz rozliczeniami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
CelRealizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami szczególnymi.
Dane przetwarzane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przechowywane będą do momentu, aż upłynie termin przedawnienia tychże roszczeń.
Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przed upływem podstawowego okresu przechowywania zgłosisz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane krócej, tj. do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu.
Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?Imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL /nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres do doręczeń, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie i historia zatrudnienia, uprawnienia i certyfikaty, wizerunek, nr rachunku bankowego, dane związane z weryfikacją uprawnień do zwolnień chorobowych i innych związanych z zabezpieczeniem społecznym, dane o niekaralności, pozostałe dane, które pozwalają stwierdzić spełnienie kryteriów wymaganych dla członków organów spółek Skarbu Państwa, wskazanych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Skąd mamy Twoje dane?Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Ciebie. Jeśli nie podawałeś nam swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego wspólnika.
Czy musisz podać nam swoje dane?Co do zasady, podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych danych może być obowiązkiem ustawowym wynikającym m.in. z przepisów prawa handlowego.
Co, jeśli nie podasz swoich danych?Brak możliwości kandydowania oraz pełnienia funkcji w organach Administratora.
Kim są odbiorcy Twoich danych – podmioty przetwarzające oraz odrębni administratorzy?Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy: – organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, – podmiotom, które dostarczają nam narzędzia IT do przetwarzania Twoich danych, – podmiotom świadczącym usługi kadrowe, księgowe lub prawne, – podmiotom świadczącym usługi audytorskie i podatkowe, – firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki, – naszym wspólnikom.
Czy przekażemy Twoje dane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy?Nie, nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy na podstawie Twoich danych będziemy podejmowali zautomatyzowane decyzje?Nie, na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, tzn. decyzji bez udziału człowieka.
Jakie masz prawa?Masz prawo dostępu do swoich danych – w granicach art. 15 RODO.
Masz prawo sprostować swoje dane – w granicach art. 16 RODO.
Masz prawo usunąć swoje dane – w granicach art. 17 RODO.
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych – w granicach art. 18 RODO.
Masz prawo przenieść swoje dane – w granicach art. 20 RODO.
Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
Jak złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych?Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.
Data ostatniej aktualizacji22.12.2023 r.
Użytkownicy strony internetowej (dane pochodzące z cookies lub innych technologii śledzących)
Kto jest administratorem Twoich danych?Baltona Shipchandlers Sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście
Jak skontaktować się z administratorem danych?korespondencyjnie: ul. Fińska 1, 72-602 Świnoujście, e-mailowo: rodo@baltona.pl
Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?rodo@baltona.pl
W jakich celach i w oparciu o jakie podstawy przetwarzamy Twoje dane osobowe?
CelZapewnienie funkcjonalności strony internetowej i ułatwienie korzystania z niej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
CelProwadzenia analizy i statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
CelRealizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizowaniu działań zalogowanego lub niezalogowanego użytkownika, a następnie wykorzystywanie takich danych do tzw. remarketingu (tj. reklamowania Ci tych produktów i usług, którymi jesteś zainteresowany) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
CelCele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
CelRealizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?Określone dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i zgłosisz uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane do momentu uwzględnienia Twojego sprzeciwu. Jeżeli określone dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i wycofasz zgodę, wówczas dane będą w tym określonym celu przetwarzane do momentu wycofania zgody.
Jakie dane na Twój temat przetwarzamy?Standardowo są to dane takie jak adres IP oraz wszelkie informacje o Tobie pochodzące w plików cookies lub działania tzw. innych technologii śledzących. Mogą to być np. informacje o urządzeniu, z jakiego się z nami łączysz (z którego wchodzić na naszą stronę internetową), informacje o przeglądarce z jakiej korzystasz, informacje na temat tego co „klikałeś” na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje, jakie to mogą być dane znajdziesz w części polityki poświęconej plikom cookies.
Skąd mamy Twoje dane?Standardowo pozyskujemy dane bezpośrednio od Ciebie – użytkownika naszej strony internetowej.
Czy musisz podać nam swoje dane?Podanie danych nie jest wymogiem umownym ani ustawowym.
Co, jeśli nie podasz swoich danych?Brak skutków z uwagi na powyższe.
Kim są odbiorcy Twoich danych – podmioty przetwarzające oraz odrębni administratorzy?Odbiorcy to podmioty zewnętrzne, którym przekazujemy Twoje dane. Twoje dane przekazujemy: – organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, – naszym dostawcom, w tym dostawcom usług, o których mowa niżej, – podmiotom, które dostarczają nam narzędzia IT do przetwarzania Twoich danych, w tym podmiotom, które dostarczają nam tzw. technologie śledzące, – agencjom marketingowych.
Czy przekażemy Twoje dane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy?Nie, nie przekażemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Czy na podstawie Twoich danych będziemy podejmowali zautomatyzowane decyzje?Nie, na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji (tzn. decyzji bez udziału człowieka).
Jakie masz prawa?Masz prawo dostępu do swoich danych – w granicach art. 15 RODO.
Masz prawo sprostować swoje dane – w granicach art. 16 RODO.
Masz prawo usunąć swoje dane – w granicach art. 17 RODO.
Masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych – w granicach art. 18 RODO.
Masz prawo przenieść swoje dane – w granicach art. 20 RODO.
Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jak złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych?Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
Jak złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych?Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie urzędu.
Data ostatniej aktualizacji22.12.2023 r.
Pliki cookie
 1. Czym są pliki cookie
 2. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które zapisują się na Twoim komputerze lub smartfonie, gdy wyświetlasz naszą stronę internetową. Istnieją różne rodzaje plików cookie. My podzieliliśmy je dla Ciebie na dwie grupy:
  • a. niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej,
  • b. pozostałe.
  • c. Dzięki niezbędnym plikom cookie nasza strona jest stabilna. Pliki te mierzą ruch i zabezpieczają nas przed przeciążeniem strony. Zapamiętują Twoje wybory, które dotyczą prywatności lub tego, jak wypełniasz nasze formularze. Cookies zapisują też zawartość Twojego koszyka oraz monitorują status zalogowania. Te pliki cookie stosujemy domyślnie. Oznacza to, że zapisujemy je na Twoim komputerze lub smartfonie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową.

[Art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne]

 1. Pozostałe pliki cookie wykorzystujemy tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.
 2. Z jakich plików cookie korzystamy
Niezbędne pliki cookie zapewniają, że nasza strona i jej podstawowe funkcje działają właściwie. Bez nich nie możesz prawidłowo korzystać z naszych usług online. Nie musimy mieć Twojej zgody, aby używać tych plików. [Art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne]
NazwaCelOkres przechowywania
pll_languagezapamiętywanie języka wybranego przez użytkownika1 rok
cookies_and_content_security_policyzapamiętywanie ustawień przechowywania plików cookies1 rokAnalityczne pliki cookie – nasza strona korzysta z plików cookie, które dostarcza Google. Dzięki analitycznym plikom cookie możemy śledzić liczbę i źródła odwiedzin. W ten sposób mierzymy i poprawiamy wydajność naszej strony. Pozwala nam to lepiej rozumieć, które podstrony odwiedzasz najczęściej i jak się po nich poruszasz. Możesz nie wyrazić zgody na te pliki cookie. Twoja decyzja nie będzie miała wpływu na to, jak działa nasza strona.
NazwaCelOkres przechowywania
_ga_SM1J95F95Sutrzymywanie stanu sesji (usługa Google Analytics)2 lata
_garozróżnianie użytkowników (usługa Google Analytics)2 lata 1. Zgoda na instalację plików cookie
 1. Gdy odwiedzisz naszą stronę, wyświetlimy Ci baner z informacją o tym, że używamy plików cookie. Jeśli wybierzesz opcję „Zezwól na wszystkie”, będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookie. W ten sposób też potwierdzasz, że wiesz, czym są pliki cookie, których używamy i do jakich celów to robimy oraz kiedy przekazujemy dane z tych plików naszym partnerom.
 2. Pamiętaj, że nie musimy mieć Twojej zgody, aby używać niezbędnych plików cookie.
  [Art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne]
 3. Brak zgody na instalację plików cookie

Jeśli nie chcesz, aby nasze pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu, wybierz opcję „Odrzuć wszystkie”. Gdy wybierzesz tę opcję, odrzucisz wszystkie pliki, oprócz tych niezbędnych.

 1. Modyfikowanie ustawień plików cookie

Jeśli chcesz zarządzać swoimi preferencjami, które dotyczą plików cookie, wybierz opcję „Spersonalizuj”.

 1. Wycofanie zgody

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zmienić swoje preferencje, które dotyczą zgód. Aby to zrobić, kliknij w niebieską ikonkę, która przedstawia spinacz. Znajdziesz ją w lewym dolnym rogu naszej strony.

Zmiany w polityce prywatności

Mamy prawo zmienić politykę prywatności w dowolnym momencie. Zawsze, gdy uaktualnimy politykę prywatności, jej najnowszą wersję zamieścimy na naszej stronie internetowej.